Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2018

cookiethief
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreymouse greymouse
cookiethief
2040 4b3b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreymouse greymouse
cookiethief
3099 5066
Reposted fromsavatage savatage viagreymouse greymouse
cookiethief
4656 1e6b
Reposted fromcalifornia-love california-love viatoffifee toffifee
cookiethief
6034 6f7a 500
cookiethief
1380 ea64 500
Reposted fromrubinek rubinek viatoffifee toffifee
cookiethief
4240 5584
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
cookiethief
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viatoffifee toffifee
2678 ec5f 500
Reposted frommrngiii mrngiii viatoffifee toffifee
cookiethief
Reposted fromcorvax corvax viatoffifee toffifee
cookiethief
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
cookiethief
cookiethief
Reposted fromdreamadream dreamadream viaCannonball Cannonball
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatoffifee toffifee
cookiethief
7993 5385 500
Reposted fromsavatage savatage viaCannonball Cannonball
cookiethief
9294 b540 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
cookiethief
9097 5b71 500
Reposted fromverronique verronique viatoffifee toffifee
2900 d0c7 500
Reposted frombrumous brumous viatoffifee toffifee
0806 259f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viatoffifee toffifee
3010 15f0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl