Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

cookiethief
cookiethief
7107 7b5f
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viabecomingjane becomingjane
cookiethief
7890 a9d1 500
Reposted fromtichga tichga viabecomingjane becomingjane
cookiethief
7827 15d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabecomingjane becomingjane
7548 4155 500
cookiethief
8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabecomingjane becomingjane
cookiethief
0049 4778 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabecomingjane becomingjane
cookiethief
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
Reposted frompomruki pomruki viasatyra satyra
cookiethief
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viasatyra satyra
cookiethief
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyra satyra
cookiethief
3050 067e
Reposted fromLinaa Linaa viasatyra satyra
cookiethief
7700 d474
Reposted fromShini Shini viasatyra satyra
cookiethief
cookiethief
8325 645b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabecomingjane becomingjane
cookiethief
4512 a69d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabecomingjane becomingjane
cookiethief
cookiethief
cookiethief
cookiethief
5784 77dc
Reposted fromnyaako nyaako viaNaja Naja
cookiethief
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl